Regulamin pracowni

Uczestnictwo w warsztatach oraz zwiedzanie pracowni i galerii

§ 1
Wstęp do galerii oraz pracowni
 1. Wstęp, zwiedzanie oraz warsztaty w Szklanej Kuźni możliwe się wyłącznie z przewodnikiem/osobą prowadzącą oraz ważnym biletem wstępu.
 2. Przewodnik zewnętrzny może wprowadzić grupę jedynie po uprzedniej rezerwacji terminu i za zgodą osoby reprezentującej Szklaną Kuźnię.
 3. Obowiązuje zakaz wstępu do pomieszczeń muzealnych, galeryjnych i produkcyjnych bez przewodnika/osoby prowadzącej ze Szklanej Kuźni.
§ 2
Rezerwacja terminów i bilety wstępu
 1. Pracownię Szklana Kuźnia można zwiedzić oraz uczestniczyć w warsztatach tylko po wcześniejszej rezerwacji terminu.
 2. Za rezerwację uważa się kupno biletu uprawniającego do określonego wariantu zajęć lub zwiedzania.
 3. Bilet można kupić na miejscu w Szklanej Kuźni w Wolimierzu  lub za pośrednictwem partnera technologicznego bilety24.pl. Na stronie www.szklanakuznia.pl w zakładce „kup bilet” lub bezpośrednio na stronie www.bilety24.pl
 4. Zakupione bilety ważne są na określoną datę oraz godzinę.  
 5. Niewykorzystane bilety tracą ważność i nie przysługuje zwrot kosztów zakupu.
 6. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość negocjacji zmiany terminu, pod warunkiem, że negocjacja przeprowadzona jest przed upływem terminu ważności biletu.
 7. Przed wejściem na zajęcia należy przygotować bilety do weryfikacji oraz w przypadku zakupów rabatowanych – podstawę do udzielenia rabatu.
 8. W przypadku braku podstaw do zakupu rabatowanego, klient jest zobowiązany do zakupu biletu w pełnej odpłatności, a w przypadku wcześniejszego zakupu przez internet do dopłaty różnicy między ceną z rabatem, a pełną odpłatnością.
 9. Bilet na zwiedzanie nie obejmuje uczestnictwa w warsztatach.
 10.  Cena biletu na warsztaty zawiera: – udział w warsztatach, niezbędne narzędzia, okulary i rękawiczki ochronne, wszystkie materiały oraz opiekę osoby prowadzącej warsztaty.
§ 3
Zwiedzanie i warsztaty
 1. Turyści indywidualni oraz grupowi rozpoczynają zwiedzanie z wyznaczonego miejsca oraz o wyznaczonej godzinie.
 2. Osoby spóźnione powyżej 5 minut nie będą miały możliwości dołączenia do zajęć.
 3. Podczas zwiedzania i zajęć należy stosować się do poleceń przewodnika/prowadzącego.
 4. W Pracowni Piernikowej obowiązuje zakaz używania aparatów, kamer, urządzeń rejestrujących.
 5. Podczas zajęć obowiązuje samowolnego dotykania urządzeń i materiałów w pracowni – używać można jedynie przedmiotów i materiałów, które rozdysponuje osoba prowadząca zajęcia.
 6. Podczas zajęć obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń prowadzącego.
 7. W zwiedzeniu oraz warsztatach uczestniczyć mogą osoby, które ukończyły 6 lat.
 8. Osoby do 15-go roku życia mogą uczestniczyć w zwiedzaniu/warsztatach jedynie pod opieką osoby pełnoletniej, która również uczestniczy odpłatnie wg cennika.
 9. Do pracowni Szklana Kuźnia zabrania się wstępu osobom pod wpływem alkoholu i/lub pod wpływem środków odurzających.
 10. Aktualny cennik dostępny jest na stronie Szklanej Kuźni oraz na stronie partnera technologicznego www.bilety24.pl .
 11. Uczestnictwo w warsztatach wiekowo określone jest ściślej w opisie poszczególnych warsztatów.
 12. Grupy dzieci i młodzieży mogą uczestniczyć w warsztatach z opiekunami, którzy nie płacą za warsztaty.
 13. Podczas trwania warsztatów należy się stosować do uwag i zaleceń prowadzącego.
 14. Podczas trwania warsztatów zabrania się opuszczania sali bez uzgodnienia z prowadzącym.
 15. Korzystanie z wyposażenia warsztatów jest dozwolone dopiero po przeprowadzonym szkoleniu i zgodnie z jego przeznaczeniem.
 16. Wszelkie czynności w tracie zajęć należy przeprowadzać z zachowaniem należytych środków ostrożności, aby nie uszkodzić sprzętu oraz nie narażać na niebezpieczeństwo siebie i innych. Każdy uczestnik, który naruszy tą zasadę może zostać wyproszony pracowni warsztatów.
§ 4
Wejścia bezpłatne
 1. Wejście bezpłatne przysługuje:

– kierowcom autokarów,

– opiekunom grup zorganizowanych pow. 15 osób, którzy pilotują/opiekują się grupą,

– opiekunom osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnego przemieszczania się lub/i samodzielnego funkcjonowania.

§ 5
Grupy
 1. Grupy zorganizowane powyżej 15 osób ustalają indywidualnie: termin, cenę, zakres zajęć drogą mailową: kuznia@szklanakuznia.pl lub telefonicznie 669 480 669.
§ 6
Zwierzęta
 1. Na teren Szklanej Kuźni można wprowadzać zwierzęta po wcześniejszym uzgodnieniu i pod warunkiem, że są one przyjazne innym zwierzętom i zwiedzającym.
§ 7
Postanowienia końcowe
 1. Kupno biletu jest jednocześnie akceptacją warunków regulaminu  Szklanej Kuźni.
 2. Każdy odwiedzający Szklaną Kuźnię jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem oraz jego przestrzegania.
 3. Wcześniejszej rezerwacji terminu i zakupu biletu.
 4. Podczas warsztatów należy się stosować do postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Niestosowanie się do postanowień regulaminu może doprowadzić do nieszczęśliwego wypadku, uszkodzeń ciała, kalectwa.
 6. Za wypadek lub uszkodzenie materiału, eksponatu lub przedmiotów galeryjnych odpowiadają uczestnicy lub ich opiekunowie w przypadku osób niepełnoletnich.
 7. Prowadzący ma prawo nie wpuścić lub wyprosić osobę, która jest pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających i stanowi zagrożenie dla siebie i/lub grupy.
 8. Prowadzący lub przewodnik ma prawo wyprosić grupę, w której znajdują się osoby pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających oraz stanowią zagrożenie dla siebie i/lub grupy.